Rinkitės:

Informavimas apie asmens duomenų tvarkymą

Įgyvendindami su asmens duomenų tvarkymu susijusius reikalavimus, nustatytus 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – BDAR), informuojame apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą:

  1. Jūsų pateiktų asmens duomenų valdytojas – UAB „ORGSIS“, juridinio asmens kodas: 123551070, buveinės adresas: P. Lukšio g. 21, 09132 Vilnius (toliau – Bendrovė). Asmens duomenų pateikimas yra reikalavimas, kurį turite įvykdyti tam, kad su Jumis galėtume sudaryti sutartį.
  2. Jūsų asmens duomenys tvarkomi šiais tikslais:
  1. Jūsų asmens duomenys tvarkomi esant vienam iš teisėto tvarkymo pagrindų:

Informuojame, kad asmens duomenų, kurių pateikimas Bendrovei yra reikalingas sutarties sudarymui ir (ar) įvykdymui, nepateikimas lemia negalėjimą suteikti paslaugas.

  1. Asmens duomenų gavėjai. Jūsų asmens duomenys gali būti perduodami tretiesiems asmenims, siekiant įvykdyti sudarytą sutartį, pvz. apmokėti, išrašyti išankstinęs sąskaitas faktūras

Duomenų tvarkymo veiksmams Bendrovė taip pat gali pasitelkti duomenų tvarkytojus, kurie asmens duomenis tvarko Bendrovės vardu, pvz., įmonės arba internetines parduotuvės per kurias perkate mūsų paslaugas, taip pat kitus paslaugų teikėjus, pvz., debesijos, serverių nuomos ir susijusias paslaugas teikiančias įmones, IT ūkio priežiūrą atliekančias įmones, buhalterines paslaugas teikiančias įmones ir kt. Duomenų tvarkytojai asmens duomenis tvarko tik pagal Bendrovės nurodymus ir teisės aktų reikalavimus.

Jūsų asmens duomenys nėra perduodami į trečiąją valstybę arba tarptautinei organizacijai.

  1. Asmens duomenų saugojimo terminas. Jūsų asmens duomenys saugomi sutarties galiojimo metu ir 10 metų po sutarties pasibaigimo. Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais yra tvarkomi 5 metus.
  2. Jūs turite šias teises, susijusia su Jūsų asmens duomenų tvarkymu:

 

Kad galėtumėte įgyvendinti Jūsų teises, turite pateikti prašymą raštu ir tokiu būdu, kuriuo galėtume Jus identifikuoti. Prašymą prašome pateikti el. paštu info@orgsis.lt arba adresu P.Lukšio g. 21, LT 09132 Vilnius.

Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos www.ada.lt), jeigu manote, kad netinkamai tvarkome Jūsų asmens duomenis.

OHSAS orgsis business center
Copyright © 1996 - 2024. UAB "Orgsis". Privatumo politika.
Įmonės kodas: 123551070. PVM mokėtojo kodas: LT235510716
Ši svetainė naudoja slapukus. Slapukai naudojami tam, kad būtų užtikrintas interneto svetainės tinkamas veikimas.

Sutinku Daugiau apie slapukus